Algemene Voorwaarden

Bedrijfsgegevens

a.Sierplant.be BV | Sierplantenkwekerij Devriese – Luyssen |
Schewegestraat 6 | 8750 Wingene (België)
Tel. Bellen 32 (0)498 258 493
Website www.sierplant.be

Ondr./BTW BE 0778 764 203 | RPR Gent afdeling Brugge
BE-FAVV| EG-Plantenpaspoort | Registratienr 52294
Plant Passport BE 2.026.642.576
Erkend Ambachtsman | Vlaams Laurier Producent 1301
HIB (Handmade In Belgium) Unizo
IBAN BE08 734 056 677 513 | BIC KRED BE BB

Verpackunregister provisional registration number:DE2466745099487-V

Kwaliteit

Erkend Ambachtsman Vlaamse LaurierMPS-logo EG-keurmerk

a.Sierplant.be BV | Sierplanten Devriese-Luyssen is MPS A+ gecertificeerd.
Ieder misbruik van de onderstaand kennummers is niet toegestaan.

MPS nummer: 740077
Erkend Ambachtsman
Vlaamse Laurierproducent 1301
Fytosanitair registratienummer: 52294
EG kwaliteit BG DG4

Voorwaarden

Artikel 1. Begrippen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Partijen: de Klant en De aanbieder
  2. Klant: de partij die de goederen koopt
  3. Aanbieder: de partij die de goederen aanbiedt/verkoopt, te weten: a.Sierplant.be BV , te 8750 Wingene, Schewegestraat 6, met ondernemingsnummer 0778 764 203.
  4. Overeenkomst: overeenkomst waarbij de Klant zich jegens de Aanbieder verbindt goederen te kopen.

Artikel 2. Toepassingsgebied
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen Partijen, behoudens afwijkingen overeengekomen tussen de Partijen in een schriftelijke overeenkomst.

Artikel 3. Bestelling
3.1. Een bestelling wordt geplaatst in de winkel of via elektronische communicatiemiddelen.
3.2. De Aanbieder kan bestellingen weigeren ingeval van uitputting van de voorraad, ernstig vermoeden van kwade trouw of onaanvaardbare intenties van de Klant. Een bestelling is pas definitief na bevestiging door de Aanbieder.

3.3. De uitvoering van de bestelling geschiedt volgens de algemene voorwaarden zoals aanvaard bij de plaatsing van de bestelling, met uitsluiting van de eigen algemene voorwaarden van de Klant.
3.4. Elke plaatsing van een bestelling houdt een betalingsverplichting van de Klant in. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren en is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de Aanbieder. Ingeval van annulering is de Aanbieder gerechtigd een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 25 procent (25%) van de prijs van de bestelling te vragen. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving.
3.5. De Klant aanvaardt elektronische bewijsvoering en is zelf verantwoordelijk voor de correctheid van alle gegevens door hem verstrekt over zijn identificatie. De bevestiging van de bestelling door de klant via elektronische middelen (bijv. per e-mail) geldt als handtekening voor de aanvaarding van de bestelling.

Artikel 4. Prijs en betaling
4.1. De prijs is deze zoals vermeld op de prijslijsten (of online aanbod) en op de leveringsbon. De prijs is exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden gelegd. De prijs is exclusief levering, transport en verzekeringskosten.

4.2. Alle facturen zijn netto betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum, behoudens andersluidende vermelding op de factuur. Contante betaling geeft geen aanleiding tot een korting op de prijs. Betaling geschiedt in euro. Het trekken van wissels doet daaraan geen afbreuk en brengt overigens geen schuldvernieuwing teweeg.

4.3. Bij niet-betaling tegen de voorziene vervaldag brengen de gefactureerde bedragen van rechtswege en zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is, een interest op tegen 12 % per jaar, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur.

4.4. Bij niet-betaling van de gefactureerde bedragen tegen de vervaldag is er daarenboven van rechtswege door de Klant een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op de niet-betaalde bedragen verschuldigd, met een minimum van 75,00 euro, boven alle interesten en welkdanige onkosten, inningskosten of gerechtskosten.

Artikel 5. Levering en eigendomsoverdracht

5.1. De levering vindt in principe plaats op het bedrijf van de Aanbieder, behoudens andersluidende overeenkomst tussen Partijen.

5.2. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Partijen overeengekomen. Vertraging in uitvoering kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

5.3. Levering bij de klant (via verzending of anderszins) gebeurt voor rekening en op risico van de Klant. De Aanbieder is ook niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de verzending welke zij uitbesteedt aan derden. De bewaring van goederen in afwachting van levering of afhaling geschiedt eveneens op risico van de Klant.

5.4. De goederen blijven eigendom van de Aanbieder tot volledige betaling door de Klant van hoofdsom, kosten en interesten.

Artikel 6. Klachten – protest
6.1. De Klant wordt geacht de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Elk probleem betreffende de levering van een goed, beschadiging, gebrek of tekortkoming dient binnen een termijn van 8 kalenderdagen na ontvangst schriftelijk te worden gemeld aan de Aanbieder per aangetekend schrijven. Het bewijs van tijdig protest is ten laste van de Klant.
6.2. De kleuren van de afbeeldingen op de website kunnen afwijken van de werkelijkheid. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor afwijkingen in kleur.

6.3. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op en geven geen recht op terugbetaling zolang het protest niet door de Aanbieder als gegrond wordt bevonden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, lichamelijke schade, verkeerd gebruik, slecht onderhoud of foute behandeling van een artikel die de Klant bij de Aanbieder aankocht.

7.2. De Aanbieder is slechts aansprakelijk voor de door hem begane grove of opzettelijke fout. Hij is derhalve niet aansprakelijk voor gewone of lichte fout. Voor zover de Aanbieder afhankelijk is van de medewerking, diensten en prestaties van derden, kan hij op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook voortvloeiend uit hun fout, daarin begrepen grove fout of opzet.

7.3. Indien een fout wordt gemaakt doordat de Klant aan de Aanbieder onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is de Aanbieder niet aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade.

7.4. De Aanbieder is niet gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, zoals, doch niet beperkt tot, winstderving, personeelskosten, verlies van een kans, klachten van derden, advocatenkosten.

Artikel 8. Vertaling
De Nederlandstalige tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

Artikel 9. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle Overeenkomsten tussen de Partijen is het Belgisch recht uitsluitend van toepassing. Tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen met betrekking tot de Overeenkomst tussen de Partijen beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de Aanbieder.